Oppsigelse eller endringer

Avmelding skal skje skriftlig til skolen og må være skolen i hende før oppstart. Avmelding etter oppstart medfører at studieavgift må betales i sin helhet.Evt. påmeldingsavgift betales tilbake ved avmelding innen tre uker før kursstart.

Ved avmelding p.g.a. sykdom refunderes studieavgiften og evt. påmeldingsgebyr mot fremlagt legeattest.

Naturterapiskolen Nord tar forbehold om endring av bl.a. kursdatoer, forelesere, fagplaner, eller studieavgift. Ved endring av studieavgiften vil det bli gitt informasjon til søkerne.

Naturterapiskolen Nord forbeholder seg retten til å avlyse eller flytte studier dersom det ikke oppnås et minimum av deltakere. Skolen vil bestrebe seg på så langt som råd er å avholde kurs sjøl om detakertallet er lavt.

Informasjon

På søknadsskjemaet påføres utdanning og yrkespraksis med henvisning til bilag og gjerne til følgeskriv der du skriver litt om din faglige bakgrunn.

Alle søkere vil motta opptaksbrev som bekrefter om hun/han har fått plass på studiet/kurset. Evt. faktura angående påmeldingsavgift vil bli vedlagt brevet.

Naturterapiskolen Nord forplikter seg til å:

  • Gi hver enkelt elev veiledning i forbindelse med studiet
  • Sørge for at elevene får den undervisningen de har krav på
  • Sørge for å engasjere kvalifiserte lærere 
  • Utstede diplom og evt. vitnemål etter fullført studium og bestått eksamen
  • Tilby studenter som ikke består, mulighet til å avlegge ny prøve
  • Utlevere fagkompendier i de fag der lærebøker ikke finnes
  • Gi studenter adgang til å klage på eksamenssensur

Studenten forplikter seg til å:

  • Betale påmeldingsavgift, studieavgift og evt. fagkompendier/bøker innen forfallsdato
  • Besvare obligatoriske oppgaver i henhold til studiets framdriftsplan.

Diplom eller kursbevis

Det vil bli utdelt diplom eller kursbevis etter endt studium/kurs og når alle økonomiske forpliktelser til skolen er oppgjort.

 

 

Påmelding på mail eller send direkte: skjema finner du på www.aromanord.com

Påmelding/opptak

For enkelte kurs kreves et påmeldingsgebyr. Dette vil være på 1000 kr. dersom annet ikke er opplyst. Dette blir tilbakebetalt dersom studiet/kurset ikke får nok deltakere eller den påmeldte melder fra om dette 3 uker før kursstart eller kan levere gyldig legeattest. Avgiften er en del av studieavgiften.

Studentene blir tatt opp etter hvert som søknadene kommer inn og elevene oppfyller kravene til inntak. Elever kan tas opp helt fram til kursstart dersom det er ledige plasser.